INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że COMPAY sp. z o.o. ul. Strumykowa 26D/7, 65-101 Zielona Góra
(dalej: „Compay” lub „Spółka”) przetwarza informacje ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych (w tym z Internetu), tworząc bazę danych.

Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:


Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest COMPAY sp. z o.o. ul. Strumykowa 26D/7, 65-101 Zielona Góra, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Zielonej Góry, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000614192 , NIP: 9731029454, REGON: 364248318 kapitał zakładowy w wysokości: 5000,00 złotych.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: COMPAY sp. z o.o. ul. Strumykowa 26D/7, 65-101 Zielona Góra lub drogą e-mailową pod adresem: rodo @compay.pl

Administrator wyznaczył osobę kontaktową w sprawie ochrony danych, z którą można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: COMPAY sp. z o.o. ul. Strumykowa 26D/7, 65-101 Zielona Góra lub drogą e-mailową pod adresem: rodo @compay.pl.


Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.


Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu klientom produktów, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

Takie produkty dostarczają klientom Compay Sp. z o.o. informacji na temat ofert operatorów płatności bezgotówkowych.

Spółka udostępnia także dane ułatwiające przeprowadzenie skutecznych kampanii marketingowych.

Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej Compay Sp. z o.o., ujawnionym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Więcej na temat prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Compay Sp. z o.o. można przeczytać na stronie internetowej pod adresem: https://compay.pl.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczania klientom Compay kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Spółkę produktów, jak również w celach statystycznych.


Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne wskazane w pkt. 13 poniżej.
Spółka nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.


Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są klienci Compay Sp. z o.o. prowadzący działalność gospodarczą między innymi w obszarach:

 • obsługa płatności bezgotówkowych dla podmiotów gospodarczych,
 • e-marketing,
 • obsługa serwerów i poczty elektronicznej.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w (1) państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub (2) organizacjach międzynarodowych.


Pani/Pana dane osobowe będą przez Compay Sp. z o.o. przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, o których mowa w pkt. 4.


W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z praw wskazanych w pkt.12 powyżej można skorzystać poprzez:

 • kontakt e-mailowy pod adresem: rodo@compay.pl,
 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: COMPAY sp. z o.o. ul. Strumykowa 26D/7, 65-101 Zielona Góra.

Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS).


Compay Sp. z o.o. może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.


Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.


Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt. 5 powyżej.